2024-06-12

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

1. Blog tulajdonosa és adatvédelmi nyilatkozata

Hatályos: 2020. szeptember 10.-től visszavonásig illetve módosításig

Mihranian Dikran mint természetes személy, a Teljesítménytúráim Blog (továbbiakban TT Blog) kizárólagos tulajdonosa és szerkesztője (született: Budapest 08, 1976. február 10.) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi szabályzatában meghatározott elvárásoknak.

A TT Blog adatkezeléseivel kapcsolatban felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://teljesitmenyturaim.hu/blog/privacy-policy/ címen.

A TT Blog fenntartja magának a jogot, előzetes tájékoztatás mellett, a jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.
A TT Blog elkötelezett a látogatói és esetleges partnerei személyes adatainak védelmében. Kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A TT Blog a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

2. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné a TT Blogot, a következő elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel. A TT Blog minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével töröl.

Név: Mihranian Dikran
E-mail: info@teljesitmenyturaim.hu

 

3. A kezelt személyes adatok köre

A TT Blog nem alkalmaz kapcsolatfelvételi űrlapot, kizárólag a megadott info@teljesitmenyturaim.hu e-mail címen lehetséges a kapcsolatfelvétel, mely során nem szükséges személyes adatokat megadni.

A TT Blognak nincs hírlevele, nem alkalmaz marketing megkeresést, ebből kifolyólag nincs lehetőség ilyen szolgáltatások igénybevételére valamint levelezési listákra feliratkozásra.

A TT Blog bejegyzéseihez hozzá lehet szólni. A hozzászóláshoz az alábbi adatok megadása szükséges:

 • Név – kötelezően kitöltendő

 • E-mail – kötelezően kitöltendő

 • Honlap – megadása nem kötelező

3.1 Technikai adatok:

A TT Blog a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

 • változatlansága igazolható (adatintegritás);

 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A TT Blog az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A TT Blog olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A TT Blog az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.2 Cookie-k (sütik)

3.2.1 A Sütik feladata
 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

 • megkönnyítik a weboldal használatát;

 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, úgynevezett sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.2.2 Feltétlenül szükséges munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a TT Blog weboldalát. Használhassák annak funkcióit, és az esetleg ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.2.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika, online forgalom elemzés)

A https://teljesitmenyturaim.hu weboldalán jelenleg NEM alkalmazza a Facebook képpontot, mint harmadik fél sütijeit.

A TT Blog aktiválta a WordPress keretprogramon belül Google Analytics szolgáltatást, melynek követési azonosítója UA-180454054-1. Aktiválás időpontja: 2020. október 13.

A TT Blog aktiválta a WordPress keretprogramon belül Google Analytics 4 szolgáltatást, melynek követési azonosítója G-QKZE4MPHEY. Aktiválás időpontja: 2020. november 10.

A TT Blog a WordPress keretprogramon belül a Like Button Rating ♥ LikeBtn bővítményt használja. A telepített bővítmény minden poszt végén Tetszik/Nem tetszik (Like/Dislike) értékelés adására alkalmas. Ezen funkció használata a TT Blogot felkeresőknek nem kötelező. A TT Blog látogatója a funkció használatakor semmilyen személyes adatot nem ad át az oldal üzemeltetőjének, a bővítmény adatokat nem rögzít, adatelemzés nem történik.

Az információ csak azt a cél szolgálja, hogy tájékoztassa a TT Blog tulajdonosát és szerkesztőjét, elősegítse a honlap fejlesztését és a felhasználói élmény javítását.

3.3. Hírlevélhez és marketing megkereséshez szolgáló adatok

A TT Blog nem kezel ilyen adatokat, mert nem nyújt ilyen szolgáltatásokat.

 

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

4.1. E-mail

 • Adatkezelés neve: E-mail címen történő kommunikáció

 • Felhasználása: Kapcsolatfelvétel érdeklődés esetén, kérdések és kérések megválaszolása, információ nyújtása

 • Jogalap: Hozzájárulásos jogalap

 • Megőrzési idő: 12 hónap

4.2. Hozzászólás

 • Adatkezelés neve: Hozzászólás írása

 • Felhasználása: Blogbejegyzésekre érkezett reakciók, hozzászólások megvitatása, véleményezése, megköszönése

 • Jogalap: Hozzájárulásos jogalap

 • Megőrzési idő: visszavonásig

 

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1. Általános adatkezelési irányelvek

A TT Blog tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítést kapnak a látogatók/ügyfelek.

A TT Blog felhívja a részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

 

6. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a felkeresés során generálódnak és melyeket a Tárhelypark Kft. szervere, rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a TT Blog fér hozzá.

 

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi vagy veheti az alábbi Adatfeldolgozók szolgáltatását, akik titoktartási kötelezettségüknek eleget téve, minden adatot bizalmasan kezelnek:

 • Tárhelypark Kft. (székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 14. 2. emelet.)

 • Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Squar, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland)

 • Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043)

 • WordPress.com (Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. Business Centre, No.1 Lower Mayor Street International Financial Services Centre Dublin 1, Ireland)

8. Érintett jogai és jogorvoslati valamint jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti e-mail címes elérhetőségén. Kérheti továbbá a bejegyzésekben szereplő fényképek törlését vagy személyének kitakarását, nem felismerhető módú megjelenítésre változtatását amennyiben nem kíván a bejegyzésben felismerhetően szerepelni.

A TT Blog szerkesztője a fényképek készítésekor törekszik arra, hogy a személyek ne legyenek felismerhetőek. Amennyiben felismerhetőek, akkor a bejegyzés megjelenése előtt előzetesen, szóban vagy üzenetküldő szolgáltatáson keresztül rövid szöveges üzenetben hozzájárulást kér, melyhez a fényképen látható és felismerhető személy vagy személyek előzetesen hozzájárultak. Ennek ellenére utólag a hozzájárulás visszavonható, e-mailben történt kérésre 72 órán belül a módosítást vagy törlést elvégzem.

8.1. Tájékoztatáshoz való jog

A TT Blog megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;

 • az érintett személyes adatok kategóriái;

 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 • az adatforrásokra vonatkozó információ;

 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3. Helyesbítés joga

Az érintett minden felmerülő, kizárólag rá vonatkozó kérdésben kérheti a TT Blog által kezelt pontatlan személyes adatainak helyesbítését vagy a hiányos adatok kiegészítését, módosítását.

8.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a TT Blog indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a TT Blog korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal élhet a nem megfelelő adatkezelés miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Postafiók 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

 

9. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk külön tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szerveknek tájékoztatás adása, adatok közlése, adatok átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A TT Blog a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Aktuális verziószám: 1.3